• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Мої розробки

Розвиток творчих здібностей на уроках німецької мови

Сьогодні у нашому суспільстві виникла нагальна потреба в творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадян. Тому завдання вчителя школи не тільки виявляти, розвивати таких учнів, а й привернути увагу до них науковців, психологів, друзів, колег, батьків.

Розвиток творчих здібностей необхідно розпочинати з ранніх років, враховуючи наявні нахили дитини. Чим раніше починається розвиток здібностей, талантів, тим більше шансів на їх розкриття. У дитячому віці учень більше здібний до творчості, ніж у зрілому, тому що на нього не впливають різного виду стереотипи. Ось чому адміністрації та колективу навчально-виховних слід приділяти велику увагу навчально-виховному процесу початкової школи, основним елементом якого був і залишається урок, але в системі особистісно-орієнтованого навчання істотно змінити його функції, форму організації.

Тому перед вчителем стоїть завдання не повідомити матеріал і перевірити знання, а виявити досвід учнів щодо викладеної вчителями інформації. Змінилася й режисура уроку. Учні співпрацюють у діалозі з вчителем, висловлюють свої думки, діляться інформацією, обговорюють те, що пропонують однокласники, відбирають під керівництвом вчителя той матеріал, що закріплений науковими знаннями.

Найголовніше завдання вчителя в будь-якій ситуації - створити в класі творчу атмосферу, більше того, педагог повинен розуміти психологічну сутність цього процесу. Це насамперед не насильне навчання, а заохочення до пізнання, повага інтелектуальної сили дитини.

Педагогічний колектив має переслідувати головну мету - відродження національної еліти, забезпечення найсприятливіших умов для навчання дітей і розвитку їх творчих здібностей. Тому основною концептуальною метою в роботі вчителя є орієнтація на особистість, на формування і розвиток її творчої і пізнавальної активності.

Вчителі мають відмовитися від будь-яких форм примушення, а тим паче пригнічення учнів. Учні мають отримати свободу у виборі навчання з профілюючої підготовки, у розвитку здібностей через науково-дослідницьку роботу, адже педагогічна система закладу має доповнюватися такою важливою сферою, як науково-дослідницька робота, яка виступає таким же основним компонентом цілісного навчального процесу, як навчальний процес, виховна робота.

Олімпіадний рух у школі має починатися з перших днів навчального року. Потрібно, щоб учні 7-11 класів мали можливість взяти участь у достатній кількості олімпіад І туру, завдання яких відповідають найвищим вимогам за рівнем складності, різноманітністю і практичною неординарністю.

Робота з обдарованою дитиною в школі базується на принципах демократичності, науковості, майстерності, системності, гуманізму. Гуманізм колектив розуміє як рішучий поворот до особистості учня, тому і створюємо для обдарованих дітей найоптимальніші умови їх розвитку і і навчання.

Основне завдання педагога в навчанні німецької мови полягає в тому, щоб перенести акцент з усякого роду вправ на творчу розумову діяльність учнів, що вимагає для свого оформлення володіння певними мовними засобами. Метод проектів може дозволити вирішити цю дидактичну задачу і відповідно перетворити уроки німецької мови в дискусійний, дослідний клуб, в якому вирішуються дійсно цікаві, практично значимі і доступні для учнів проблеми з урахуванням особливостей культури країни і по можливості на основі міжкультурної взаємодії. В основі проекту лежить якась проблема. Щоб її вирішити, учням потрібно не лише знання німецької мови, але й володіння великим обсягом різноманітних предметних знань, необхідних і достатніх для вирішення даної проблеми. Крім того, учні повинні володіти певними інтелектуальними, творчими, комунікативними вміннями. Підсумовуємо основні вимоги до використання методу проектів:

1.Наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми / задачі, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її рішення (наприклад, дослідження історії виникнення святкування різних свят в німецькомовних країнах :Neujahr,Weihnachten,Martinstag,Advent,Silvester ; організація подорожей в різні країни; проблеми сім'ї, проблема вільного часу у молоді ...);

2. Практична, теоретична значущість передбачуваних результатів;

3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів на уроці німецької мови;

4. Структурування змістовної частини проекту;

5. Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, що випливають з неї завдань дослідження, висунення гіпотези їх рішення, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, коректування, висновки. Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути різним. У курсі німецької мови метод проектів може використовуватися в рамках програмного матеріалу практично по будь-якій темі, оскільки відбір тематики проводився з урахуванням практичної значущості для тих,хто вивчає німецьку мову. Головне - це сформулювати проблему, над якою учні будуть працювати в процесі роботи над темою програми. При проведенні проектної роботи можливе проходження наступних етапів:

I.Umfassende sprachlichen Input. Намічається проблеми та визначаються джерела отримання знань для її вирішення: енциклопедії, журнали, пізнавальні програми телебачення, Інтернет і т.д.

II. Verarbeitung.Обробляється вся маса інформації і визначається критерій оцінки даної інформації з тим, щоб проаналізувати її і виділити з неї найбільш істотні елементи, які сприяють вирішенню завдання. На даному етапі потрібно застосування знань лексики та синтаксису мови.

III.Umfassende Sprache ausgegeben. Передбачає собою наявність вихідної інформації по даному проекту, причому результат даної діяльності може бути різним в залежності від індивідуальних можливостей чи здібностей учасників проекту. Це може бути індивідуально написаний твір або проект, складений групою учнів спільно. У деяких випадках проект може бути складений окремими учнями при безпосередній допомозі вчителя в разі виникнення лексичних та граматичних труднощів з боку учня. Таким чином, досягається мета всерівневого залучення учнів в даний конкретний проект. У ході роботи над першим проектом учні уважно вивчають пам'ятку роботи над проектом «Творчий проект - це цікаво». Поради з пам'ятки допомагають успішніше організувати роботу. По-перше, необхідно вибрати проект, який цікавий для тебе. По-друге, в груповому проекті необхідно розподілити ролі і обов'язки у відповідності з інтересами і можливостями кожного учасника проекту. Проект повинен бути акуратно і барвисто оформлений. Для роботи над темою необхідно використовувати додаткову літературу, Інтернет.

У 5-6 класах учні виконують творчі індивідуальні проекти невеликого об'єму. З 7 класу починається робота над дослідними міжпредметними груповими проектами. Так робота над проектом за темою «Екологічні проблеми» вимагає знань не тільки з німецької мови, але й з екології, біології. Тема проекту, обрана в 7 класі, більш детально розробляється учнями у 8-9 класах. При цьому варіанти проблем в рамках наміченої тематики можуть бути різні в кожної групи. У 10 класі створюється єдиний проект-узагальнення за темою. Якщо говорити про використання методу проектів у практиці навчання німецькоїї мови, то, зрозуміло, найбільший інтерес представляють міжнародні телекомунікаційні проекти. Саме такі проекти дозволяють вирішити найбільш складну і разом з тим саму істотну для методики завдання - створення мовного середовища і на її основі створення потреби у творчому використанні німецької мови на практиці. Глобальна мережа Інтернет створює умови для отримання будь-якої необхідної учням і вчителям німецької мови інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі. Будь-який користувач, підключений до мережі Інтернет, має можливість підібрати список літератури з бібліотечного каталогу сайту www.berlin.de, отримати на своєму екрані потрібний матеріал, провести пошук статті, репортажу, інших джерел потрібної інформації з найрізноманітніших журналів zsvtwmrj. мовою. Ця інформація, природно, є автентичними і, працюючи з такою інформацією, можна отримати необхідні дані з проблеми, над якою в даний момент працює група школярів у рамках проекту. Однією з головних особливостей проектної діяльності, є орієнтація на досягнення конкретної практичної мети - наочне представлення результату. У навчанні німецької мови метод проектів надає можливість учням використовувати мову в ситуаціях реальної повсякденному житті, що, безсумнівно, сприяє кращому засвоєнню та закріпленню знань іноземної мови, розвитку їх творчих здібностей.

Після того, як проект закінчено, учню слід оцінити свою роботу самому. Обмірковуючи досвід, набутий у процесі реалізації проекту, дозвольте дітям дати відповідь на такі запитання:

Чого і як ви навчилися разом із однокласниками?

Якщо вам треба було б розпочинати новий проект, що б ви зробили інакше?

Яких умінь і навичок ви набули, працюючи над цим проектом?

Які переваги та недоліки самостійної роботи (роботи в команді, групової роботи)?

Що ви зробили добре?

Як ви могли б покращити свої навички і вміння з дослідження теми?

Важливо, щоб ви продовжували займатися цією цікавою і дуже корисною роботою, це покращить рівень знань з предмету ваших учнів, активізує їхню роботу в класі і вдома, розвине в них креативне мислення.

Використання гри на уроках іноземної мови також розвиває творчі здібності учнів. На першому рівні формування графічних навичок відбувається одночасно з іншими видами мовлення. На другому рівні принцип цілісності навчання тісно пов'язано з технікою письма і зумовлено закономірностями формування рухових навичок. Звідси випливає, що продуктивний шлях формування графічних навичок полягає не в послідовності засвоєння учнем окремих елементів й окремих букв, а в засвоєнні передовсім загальних орієнтирів руху, графічних комплексів, характерних для писемності. Цей шлях оволодіння елементами графіки діти проходять за три ланковою системою:

Формування цілісного образу.

Що стосується ознайомлення з літерами німецького алфавіту, то на уроках у початкових класах використовую наступні види діяльності учнів під час складання німецького букваря. Вивчення літер німецького алфавіту. Порівняння їх із буквами рідної мови. Колективний пошук та обговорення відповідей на запитання учителя:

Чому букви А та А—перші літери в обох алфавітах?

Як німецькою мовою мовою буде «буквар»?

Навіщо люди вивчають алфавіт?

Чим відрізняються великі та маленькі літери, їх використання?

Яке походження алфавіту?

МЕТА ГРИ:

a) Психодіагностика індивідуальних особливостей особистості учасників тренувальної групи;

b) Розвиток зорової та слухової пам’яті;

c) Розвиток уяви;

d) Розвиток творчого мислення;

e) Відпрацювання навичок спілкування у навчально-ігровій діяльності.

Гра розрахована на групу 9-12 дітей та може бути використана в індивідуальній роботі. Проводиться у 3 етапи (3 заняття).

Гра перша

Інструкція учасникам: «Перед вами коробка з літерами. За 1 хвилину вам треба записати якомога більше слів, які не співпадають з іншими учасниками».

Переможець визначається шляхом порівняння записів.

Гра друга

Ведучий загадує слово з 4 літер. Беручи з коробки необхідні літери, він викладає їх у хаотичному порядку на 10с. Учасникам пропонується вгадати слово, записавши його на папері. Якщо протягом 1 хвилини слово не вгадано, дається підказка, наприклад, називається перша буква.

Якщо з викладених літер можна скласти кілька слів, то будь-яке зараховується як правильна відповідь.

На уроках намагаюсь реалізувати наступність викладання мови і застосовувати прийоми зіставлення двох мов, захоплювати дітей різноманітними іграми, що стимулюють мовну діяльність учнів. Елементи гри присутні на кожному уроці в середній школі, які стимулюють мовну діяльність учнів. Пов'язую матеріал уроку з безпосереднім життям учнів, їх оточненням, при цьому використовую проблемні ситуації, рольові ігри, елементи інтерактивного навчання. В 5-х класах наполегливо працюю над формуванням навичок письма в учнів, навчаю правильно будувати запитання, складати діалоги, розпізнавати граматичні часи в реченнях. Взаємодіючи з класом на протязі всіх уроків забезпечую сприятливі умови навчання учнів застосовуючи групові та індивідуальні форми роботи. На уроці панує доброзичлива, лагідна атмосфера, існує добрий контакт з учнями.

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті передбачає реалізацію принципу гуманізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості, індивідуально-диференційований і особистісно орієнтований підходи до навчання. У цьому процесі найважливіше місце належить уроку – основній формі навчання, а також його різновиду – нестандартному уроку. Удосконалення методики проведення нестандартного уроку розглядається нами як один із найважливіших напрямків підвищення пізнавального інтересу до вивчення іноземної мови, якості знань учнів. У свою чергу вдосконалення методики проведення нестандартного уроку передбачає знання вчителем педагогічної науки і його спроможність оцінювати свою роботу. Зміни в навчальному процесі ставлять нові вимоги до діяльності вчителя, яка орієнтована на учня, і це викликає необхідність по-новому підійти до проблеми нестандартного уроку.

Проблема розвитку пізнавальних інтересів цікавила вітчизняних педагогів, таких, як: А.Алексюк, О.Біляєва, Е.Голанд, Л.Гордон, О.Синиця, В.Сухомлинський, В.Онищук, О.Савченко та інші. Однак через багатоплановість ця проблема не підпадає під однозначне вирішення. Формування стійких і глибоких інтересів у школярів, є завданням першорядної важливості. Актуальність проблеми полягає в тому, щоб через упровадження нестандартних форм навчання виховувати в учнів пізнавальний інтерес до вивчення іноземної мови. Проблемою нестандартних форм навчання займались А.Бородай, Ю.Мальований, О.Дорошенко, С.Ніколаєва, О.Тернопольський, І.Підласий та інші. Але аналіз наявної літератури показав, що не всі аспекти варіативності уроку вивчені.

Мета роботи – розглянути вплив нестандартних уроків на розвиток пізнавального інтересу і активності школярів при вивченні іноземної мови.

А.Бородай підкреслює, що нестандартний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру. Назви уроків дають певне уявлення про цілі, завдання і методику проведення таких занять. Нестандартні уроки не передбачають прямої залежності від змісту, методів і форм навчання. Частіше метод визначає зміст. Самостійний пошук випереджає навчання, самопізнання обдарованих дітей; творчий підхід талановитого вчителя, дозволяє вибірково ставитися до змісту, відкидати непотрібне, зайве, нецікаве

Поширеними методиками, методами і прийомами на нестандартних уроках є ділові, рольові ігри, моделювання, імітація, імпровізація, де саме середовище впливає на учня і перебудовує навчально-виховний процес. Нестандартні уроки пов’язані з груповими формами роботи. КВК – групи і капітан, громадський огляд знань, комісії, подорожі-екскурсії. При розкритті функціональних обов’язків у групі кожен учень сам шукає своє місце за здібностями. Якщо робота проводиться не регулярно, то учні можуть бути пасивними на рівні присутності, якщо – в системі, то, як правило, пасивних не буває.

Використання нестандартних форм навчання

1. Уроки-подорожі

2Ділова гра

3 Урок-діалог

4.Урок-пресконференція

5.Уроки-ігри "Павучок" "Уроки-ігри на засвоєння лексичного матерілу"

6.Уроки-конкурси

7.Традиційний урок

Важливою умовою ефективності проведення нестандартних уроків з німецької мови є наявність позитивних емоцій. На цих уроках, як правило, незадовільні оцінки не ставлять і не принижують гідність учня. Вільна участь дітей пов’язана з пріоритетністю знання і з загальною думкою, яка складається на основі самовираження.

Наведемо приклади вправ, які я використовував при впровадженні нестандартних форм навчання іноземної мови.

І рівень вправ. Мета – навчити учнів "спілкування”, тобто швидко адекватно реагувати на подану вчителем / диктором репліку, а також продукувати ініціативну репліку. І рівень включає умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні та репродуктивні вправи – на імітацію, підстановку, трансформацію, відповіді на запитання, повідомлення або запит певної інформації, спонукання до певних дій тощо. Типові режими роботи вчителя та учнів у процесі виконання вправ цього рівня: учитель-клас / клас-учитель; учитель-учень 1, учитель-учень 2; учень 1-учитель, учень 2-учитель і т.п. Розглянемо вправи першого рівня на матеріали теми: "Дозвілля”, підтеми "Театр”. Усі завдання до вправ у прикладах подаються рідною мовою, на уроці вони, звичайно, даватимуться відповідною іноземною мовою.

Дослідно-експериментальна програма використання нестандартних форм навчання

Форми проведення

Теми, які вивчаються

Задачі

Години

Вправи І рівня

Урок-імітація

"Дозвілля” "Театр”

Навчити учнів " спілкування”, швидко реагувати на репліку вчителя

Вправи ІІ рівня

Комунікативно-продуктивні вправи

Урок-створення мініатюр

Кiлькiсть переглядiв: 2448